top of page

Przygotowania do Wyborów Samorządowych: Poradnik dla mieszkańców BiałołękiJuż 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe, które stanowią kluczowy moment w życiu społeczności lokalnych. Mieszkańcy Białołęki powinni przygotować się odpowiednio, aby wziąć udział w tych istotnych dla dzielnicy i jej mieszkańców wyborach.


W przeciwieństwie do wyborów parlamentarnych, podczas których istnieje możliwość głosowania w dowolnym lokalu na terenie Polski po pobraniu zaświadczenia o prawie do głosowania w swojej gminie, głosowanie w wyborach samorządowych odbędzie się wyłącznie w miejscu stałego zameldowania. Nie będzie również możliwe pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania ani złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania.


Osoby, które w poprzednich wyborach do Sejmu i Senatu złożyły wniosek o zmianę miejsca głosowania (jednorazowe dopisanie do spisu wyborców), a nie są zameldowane na pobyt stały w Warszawie, aby móc tu głosować, muszą złożyć wniosek o zameldowanie na pobyt stały albo wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. Istnieje możliwość sprawdzenia, czy znajdujemy się we właściwym stałym obwodzie głosowania za pomocą e-usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji lub aplikacji mobilnej mObywatel.


Zachęcamy do niezwłocznego podjęcia tych czynności, ponieważ z uwagi na dużą liczbę składanych wniosków o ujęcie w stałym obwodzie głosowania tuż przed samymi wyborami, urzędy mają ograniczony czas na wydanie decyzji - jedynie 5 dni. Warto zapoznać się z procedurą wyborczą oraz zasadami poprawnego głosowania, aby uczestniczyć w wyborach w sposób świadomy i efektywny.

W wyborach samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, warszawiacy będą mieli okazję oddać swoje głosy na radnych dzielnicy, radnych m.st. Warszawy, radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta m.st. Warszawy. Wszyscy wybierani są na okres 5 lat.


Głosowanie będzie trwało od godziny 7:00 do godziny 21:00, z wyjątkiem głosowania w obwodach odrębnych, gdzie może ono zakończyć się najwcześniej o godzinie 18:00, jeśli wszyscy wyborcy ujęci w spisie wyborców, w danym obwodzie, oddadzą swój głos. Każdy wyborca na terenie Warszawy otrzyma po 4 karty do głosowania.


Warto zapoznać się z zasadami poprawnego głosowania, aby uniknąć niepotrzebnych błędów, które mogą skutkować uznaniem głosu za nieważny. Głos uznaje się za nieważny, kiedy w żadnej kratce znajdującej się przy nazwisku kandydata nie zostanie postawiony znak „X”, lub gdy z przepisów Kodeksu wyborczego wynika, że co najmniej dwie linie muszą się przeciąć w obrębie kratki.

Wpis do rejestru wyborców można składać przez cały rok, najpóźniej w ostatnim dniu pracy urzędu przed dniem głosowania, w godzinach pracy urzędu. Wniosek o wpisanie do rejestru jest bezpłatny i dotyczy wszystkich wyborów i referendów, tzn. nie jest wpisem jednorazowym.

bottom of page