top of page

Obowiązek odśnieżania na Białołęce: Przepisy, Konsekwencje i Kary


odśnieżanie śnieg białołęka

Zima na Białołęce może być piękna, ale także przynosi obowiązek odśnieżania, który spada na barki zarówno mieszkańców, jak i zarządców nieruchomości. Nieodśnieżone chodniki nie tylko utrudniają codzienne funkcjonowanie, ale mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych.


Z czego wynika obowiązek odśnieżania?

Obowiązek odśnieżania w Warszawie wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a dokładnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4. Zgodnie z tym przepisem, właściciele nieruchomości mają obowiązek dbać o to, aby chodniki przylegające do ich posesji były wolne od śniegu i lodu.


Jakie są konsekwencje nieodśnieżania?

Nieodśnieżanie chodników może prowadzić do wypadków, za które właściciel może być pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej. Jeśli ktoś dozna uszczerbku na zdrowiu z powodu nieodśnieżonego chodnika, właściciel nieruchomości może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania.

Warto jednak pamiętać o wyroku Sądu Najwyższego: Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2017 roku (sygn. akt: III CZP 38/17), gmina może ponosić odpowiedzialność za szkody wynikające z nieuprzątnięcia śniegu, jeśli nie nadzoruje należycie wykonania tego obowiązku przez właściciela. To podkreśla istotę odpowiedzialności zarówno mieszkańców, jak i władz lokalnych.

Zatem teoretycznie to gmina powinna w sposób należyty nadzorować dochowanie należytej staranności w zakresie odśnieżania, usuwania błota i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości (np. poprzez częste patrole straży miejskiej) – w przeciwnym razie, poniesie ona odpowiedzialność za ewentualną szkodę.


Jakie mogą być kary za brak odśnieżania?

Za niewywiązanie się z obowiązku odśnieżania, właściciele mogą zostać ukarani mandatem karnym. W przypadku szybkiego usunięcia nieprawidłowości, straż miejska często kończy czynności pouczeniem. Jednakże, za niewywiązanie się z obowiązku odśnieżania, kodeks wykroczeń przewiduje mandaty karne do 500 złotych. W sytuacji skierowania sprawy do sądu, grzywna może wynieść nawet do 5000 zł. Ponadto, nieodśnieżanie chodników może skutkować nałożeniem przez miasto administracyjnych kar porządkowych.


Nawisy śnieżne i sople

Właścicielom i zarządcom nieruchomości przypominamy także o obowiązku usuwania nawisów śnieżnych i sopli z dachów - mogą stanowić poważne zagrożenie dla osób postronnych (art. 61 Ustawy Prawo budowlane).


Zakończenie:

Prawidłowe odśnieżanie chodników to nie tylko obowiązek prawny, ale i wyraz troski o wspólnotę. Każdy mieszkaniec i zarządca nieruchomości w Warszawie powinien być świadomy tych zasad, aby wspólnie dbać o bezpieczeństwo i komfort życia w mieście zimą. Warto pamiętać, że odpowiedzialne odśnieżanie to krok ku bezpieczniejszej i bardziej dostępnej przestrzeni miejskiej dla wszystkich.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page